دانشگاه آزاد اسکو

دانشگاه آزاد اسکو از واحد های بزرگ این دانشگاه میباشد
 
ساماندهی و پشتیبانی سیستم تلفن سانترال، و بخشی از شبکه این دانشگاه نبز توسط متخصصین گروه کهکشان انجام شده است.